Půjčovní řád

1) Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např. oheň).
2) Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození ohlásit pronajímateli. Ten je povinen je zapsat.
3) Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
4) Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit v řádném stavu, přiměřeně čisté a do místa, kde vybavení převzal nebo podle písemné dohody.
5) Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.
6) Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.
7) V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku, která je uvedena v tabulce této smlouvy viz. níže pod heslem:
 Nenavrácení či neopravitelné poškození.
8) V případě porušení stanovených podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
9) V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení a to až do jeho vrácení.
10) Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvyo nájmu vybavení.
11) Pronajímatel je při půjčení oprávněn, mimo půjčovné požadovat kauci podle množství a druhu půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálua jeho následné kontrole a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušeny podmínky smlouvy o nájmu vybavení a pronajímatel dodržoval pokyny k používání nafukovacích lodí.
12) Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality.
13) Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Nájemce musí dbát na bezpečnost svou i dalších účastníků při používání pronajatého materiálu.
14) Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb. Nájemce byl upozorněn, že není bezpečné se vydávat na řeku ve skupině menší než 3 lodě, zvlášť když nejde o zkušené vodáky.

15) V případě poškození materiálu se ceny oprav sjednávají takto:

Trhliny v pevné lodi  700 Kč/10 cm
Poškození lodního pytle  250 Kč/10 cm
Ohnutí, poškození žerdi nebo listu pádla  700 Kč
Poškození vesty  800 Kč
Poškození sedačky  300 Kč/deska
Poškození nafukovacích lodí  Dle skutečné ceny opravy

16) K uhrazení škod na materiálu bude přednostně použita složená kauce.
17) Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.
 
Pokyny k používání nafukovacích lodí
 
1) Nafukovací lodě je nezbytně nutné chránit před sluncem, snižovat tlak ve všech komorách buď upouštěním vzduchunebo pravidelným omýváním vodou. Nájemce je povinen dodržovat pokyny výrobce.
2) Lodě se nesmí zbytečně tahat po suchu, mělčině, při přenášení splavu apod.
3) V případě propíchnutí lodě, okamžitě dát lod' na břeh tak, aby se do poškozené části nedostalo větší množství vody. Při vracení materiálu je povinen tuto skutečnost nahlásit pronajimateli.
4) Obecně je zakázáno skákat do nafukovacích lodích, ať už jsou na vodě nebo na souši.
5) Je zakázáno si sedat do nafukovacích lodích na souši - hrozí riziko propíchnutí.
 
Nenavrácení nebo neopravitelné poškození

Laminátová loď  6.000 Kč
6-místný raft Robfin Hobit 400  24.000 Kč
2-3 místná kanoe Robfin Yukon  18.000 Kč
Kajak ZET Raptor, Veloc  20.000 Kč
Špricdeka  1.500 Kč
Kánoistické pádlo  700 Kč
Kajakářské pádlo  1.000 Kč
Vesta standart  700 Kč
Barel  600 Kč
Lodní pytel  600 Kč
Nepromokavá bunda  900 Kč
Pumpa  900 Kč
Helma  700 Kč
Neopren  1500 Kč
Neoprenové boty  700 Kč
Házecí záchranný pytlík  600 Kč